ข้อมูลการข้อให้บริการ


ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม
1.ซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุด 2.ซ่อมแซมสีผนัง-เสา ภายในหอประชุม

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.ฤทัยกานต์ สักกุณาหน่วยงาน
งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเลขติดต่อ
8826

วันที่รับบริการ
2022-10-07

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน