ข้อมูลการข้อให้บริการ


ซ่อมสวิทไฟติดเพดาน จำนวน 1 จุด
ซ่อมสวิทไฟติดเพดาน จำนวน 1 จุด

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.ฤทัยกานต์ สักกุณา



หน่วยงาน
งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเลขติดต่อ
8826

วันที่รับบริการ
2022-09-29

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน