ข้อมูลการข้อให้บริการ


เครื่องปรับอาการศเปิดไม่ติด
เครื่องปรับอาการศเปิดไม่ติด

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.อภิญญา วนวัฒนากุลหน่วยงาน
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ
8861

วันที่รับบริการ
2022-09-28

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน