ข้อมูลการข้อให้บริการ


ชักโครกเสีย (น้ำไหลไม่หยุด)
ชักโครกเสีย (น้ำไหลไม่หยุด) ที่ห้อง 318 อาคารโรงแรมฯ ซึ่งเป็นชักโครกระบบเก่าต้องใช้โยกด้วนแกนเหล็ก

ชื่อผู้ติดต่อ
นายศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะหน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเลขติดต่อ
0946835919

วันที่รับบริการ
2022-09-30

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน