ข้อมูลการข้อให้บริการ


เครื่องปรับอากาศออกแต่ลม
เครื่องปรับอากาศออกแต่ลม ห้อง SA102

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.กังสดาล ไชยสุภาหน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเลขติดต่อ
8619

วันที่รับบริการ
2022-10-14

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน