ข้อมูลการข้อให้บริการ


ปิดเครื่องแอร์ไม่ได้
แอร์ห้องทำงานตลอดเวลา ปิดเครื่องไม่ได้

ชื่อผู้ติดต่อ
นางสุทธิจิตต์ เชิงทองหน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเลขติดต่อ
0869454100

วันที่รับบริการ
2022-10-07

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน