ข้อมูลการข้อให้บริการ


เครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ ผศ.ดร.สุทธิจิตต์ เชิง ทอง ทำงานอยู่ตลอดเวลา (ชั้น 2 ตึกตัวยู)
เครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ ผศ.ดร.สุทธิจิตต์ เชิง ทอง ทำงานอยู่ตลอดเวลา (ชั้น 2 ตึกตัวยู)

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.วัลลภา ภู่วานิชย์หน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเลขติดต่อ
8879

วันที่รับบริการ
2022-10-07

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน