ข้อมูลการข้อให้บริการ


เครื่องแสกนลายนิ้วมือหอเชี่ยวหลาน ชำรุด
ครื่องแสกนลายนิ้วมือหอเชี่ยวหลาน ชำรุด คลัสเตอร์ 1D และ2D

ชื่อผู้ติดต่อ
นายพนมสิทธิ์ สุดมาหน่วยงาน
ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเลขติดต่อ
8828

วันที่รับบริการ
2022-05-20

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน