ข้อมูลการข้อให้บริการ


ห้องน้ำชาย ในห้องสำนักงานคณะวิทยฯ โถเสีย
ห้องน้ำชาย ในห้องสำนักงานคณะวิทยฯ ชั้น1 โซนSD โถชายเสียน้ำไหลไม่หยุด

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.มาริษา เผือกเดชหน่วยงาน
งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเลขติดต่อ
8824

วันที่รับบริการ
2022-05-20

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน