ข้อมูลการข้อให้บริการ


กำจัดปลวกเข้าทำลายโต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ปลวกเข้าทำลายโต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการยาง บนเข้า

ชื่อผู้ติดต่อ
นายโรจน์ระวี บุญมาหน่วยงาน
ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเลขติดต่อ
083-0599198

วันที่รับบริการ
2022-06-30

การดำเนินการแก้ปัญหา
ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดปลวก

ผลการปฏิบัติงาน