ข้อมูลการข้อให้บริการ


ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียง ณ ห้องอ่าวไทย(ตึกตัวยู)
ขอใช้ชุดเครื่องเสียง และไมค์ลอย จำนวน 3 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.40 น. ณ ห้องอ่าวไทย(ตึกตัวยู)

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.กานต์สิริกมล หยูทองคำหน่วยงาน
งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ
8856

วันที่รับบริการ
2022-08-08

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน