ข้อมูลการข้อให้บริการ


เครื่องสแกนลายนิ้วมือชำรุด
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ - หอช่อม่วงเครื่องสำรองไฟชำรุด - หอพวงผกาเครื่องสำรองไฟชำรุด -หอดาหลา เครื่องสำรองไปชำรุด -หอปาริชาติเครื่องสำรองไฟชำรุด

ชื่อผู้ติดต่อ
นายพนมสิทธิ์ สุดมาหน่วยงาน
ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเลขติดต่อ
8828

วันที่รับบริการ
2022-09-23

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน