ข้อมูลการข้อให้บริการ


แจ้งซ้อม โปรเจคเตอร์ เครื่่องเสียง
แจ้งซ่อมโสต ห้องเคมี 3 (SD124) -โปรเจคเตอร์ -เครื่่องเสียง

ชื่อผู้ติดต่อ
นายธีรยุทธ ขุนรองหน่วยงาน
ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเลขติดต่อ
8841

วันที่รับบริการ
2022-10-07

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน