ข้อมูลการข้อให้บริการ


เครื่่่องเสียงไม่ดัง
เครื่่่่องเสียงไม่ดัง ห้องที่่่ SB 207-208 อาคารศูนย์วิทย์ฯ

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.พันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์หน่วยงาน
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเลขติดต่อ
8889

วันที่รับบริการ
2022-10-06

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน