ข้อมูลการข้อให้บริการ ( ดูข้้อมูลแยกตามรายบุคคล )


รายการขอใช้บริการทั้งหมด
แอร์เสีย    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-28 09:51:18
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย) เบอร์ติดต่อ 0936946209 อ่านรายละเอียด... }
แอร์เสีย    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-02-05 13:24:31
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.วิกันดา รัตนพันธ์) เบอร์ติดต่อ 0633249365 อ่านรายละเอียด... }
TV ห้องบุงอินไม่สามารถเปิดได้    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-01-16 10:56:36
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายกุลโรจน์ จงอักษร) เบอร์ติดต่อ 0881164994 อ่านรายละเอียด... }
กำจัดหนู    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-01-15 17:52:50
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ปาริชาต นิลวิเชียร) เบอร์ติดต่อ 0845074273 อ่านรายละเอียด... }
ขอความอนุเคราะห์กำจัดรังต่อ ที่ตึกวิทย์    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-01-15 16:25:29
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.มารีนี บ้านนา) เบอร์ติดต่อ 8609 อ่านรายละเอียด... }
จอรับภาพโปรเจคเตอร์ดึงไม่ขึ้น    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-01-12 09:32:38
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ชัญญาภัค ทับจันทร์) เบอร์ติดต่อ 0952646999 อ่านรายละเอียด... }
เปลี่ยนแผ่นกระดานไวท์บอร์ด    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-01-11 15:55:08
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเจษฎา โชคเจริญผล )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายสากล โพธิ์เพชร) เบอร์ติดต่อ 0818938569 อ่านรายละเอียด... }
หลอดไฟชำรุด    วันที่แจ้งเรื่อง 2024-01-02 08:35:47
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายธีรพัฒน์ อังศุสิงห์) เบอร์ติดต่อ 8859 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องปรับอากาศห้อง UD177 ใช้งานไม่ได้    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-12-22 11:01:54
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ปาริชาต นิลวิเชียร) เบอร์ติดต่อ 0845074273 อ่านรายละเอียด... }
   วันที่แจ้งเรื่อง 2023-12-07 21:13:18
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ปาริชาต นิลวิเชียร) เบอร์ติดต่อ อ่านรายละเอียด... }
   วันที่แจ้งเรื่อง 2023-12-07 21:12:52
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ปาริชาต นิลวิเชียร) เบอร์ติดต่อ อ่านรายละเอียด... }
โปรเจ็คเตอร์ห้อง UD 266 ไม่สามารถใช้งานได้ (จอมืด)    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-12-07 13:51:03
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นางกรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส) เบอร์ติดต่อ 0892002366 อ่านรายละเอียด... }
กล้องวงจรปิดมีปัญหา    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-12-01 11:38:37
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายจีระเดช หรรษพลางกูร )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.กฏชกร บุญรัตน์) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องคุมควบเสียง ห้องประชุมธราดล ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-11-07 13:33:30
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.มารีนี บ้านนา) เบอร์ติดต่อ 8609 อ่านรายละเอียด... }
ล้างแอร์ ห้อง SD315    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-11-01 15:46:01
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นางนงเยาว์ เมืองดี) เบอร์ติดต่อ 0980143449 อ่านรายละเอียด... }
ไมค์ห้องประชุมธราดลชำรุด ไมค์หอน ไม่สามารถใช้งานได้    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-10-31 16:28:39
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.มารีนี บ้านนา) เบอร์ติดต่อ 8609 อ่านรายละเอียด... }
เปลี่ยนกุญแจห้อง D107    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-10-16 09:57:21
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.สุจีรา แก้วมณี) เบอร์ติดต่อ 8897 อ่านรายละเอียด... }
ud172 จอโปรเจคเตอร์ขาด    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-10-03 12:27:47
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ) เบอร์ติดต่อ 0908934167 อ่านรายละเอียด... }
จอโปรเจ็คเตอร์ ห้อง SB108 เปิดไม่ติด    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-09-06 09:50:14
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.กาญจนา ทองบัว) เบอร์ติดต่อ 0886154551 อ่านรายละเอียด... }
โปรเจคเตอร์เสีย ห้องSD317    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-08-25 09:22:58
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายอภิบูรณ์ โรจน์สวัสดิ์สุข) เบอร์ติดต่อ 0991173777 อ่านรายละเอียด... }
แจ้งซ่อมสายลำโพงและลำโพง    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-08-23 09:36:22
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายลิขิต พูลพัส) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องสอกนลายนิ้วมือ หอพักนางยวน ชำรุด    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-06-26 14:00:14
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
แจ้งซ่อมตู้เหล็ก    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-06-26 09:47:54
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายวชิระ แก้วพิชัย) เบอร์ติดต่อ 0628684949 อ่านรายละเอียด... }
เปลี่ยนหลอดไฟในห้องพักหมายเลข 2106 หอวิจัย    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-06-12 12:27:34
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ดาริกา คงฤทธิ์) เบอร์ติดต่อ 0819638700 อ่านรายละเอียด... }
ติดม่านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก LC    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-05-16 15:25:58
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ภัทราพร วรินทรเวช) เบอร์ติดต่อ 0629749522 อ่านรายละเอียด... }
ซ่อมประตูห้องSb206    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-05-12 14:08:59
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.อังคณา ทองใบ) เบอร์ติดต่อ 8840 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องเรียก License คอมโน้ตบุค    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-04-25 12:30:05
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.บุญฑริกา ใจกระจ่าง) เบอร์ติดต่อ 0868806063 อ่านรายละเอียด... }
ขอเก้าอี้ทำงาน    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-04-18 10:02:17
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.สุภรี เชาว์วัชรินทร์) เบอร์ติดต่อ 8812 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องปรับอากาศใช้งานไม่ได้    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-04-04 09:51:42
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ปาริชาต นิลวิเชียร) เบอร์ติดต่อ 0845074273 อ่านรายละเอียด... }
แจ่้งซ่อมวาล์วควบคุมน้ำฝักบัวรั่ว    วันที่แจ้งเรื่อง 2023-04-02 12:50:40
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ดาริกา คงฤทธิ์) เบอร์ติดต่อ 0819638700 อ่านรายละเอียด... }
อ่านทั้งหมด