ข้อมูลการข้อให้บริการ ( ดูข้้อมูลแยกตามรายบุคคล )


รายการขอใช้บริการทั้งหมด
เครื่่่องเสียงไม่ดัง    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-10-06 10:14:42
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.พันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์) เบอร์ติดต่อ 8889 อ่านรายละเอียด... }
แจ้งตัดต้นไม้    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-10-04 16:00:28
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายนนทวัฒน์ จริงจิตร) เบอร์ติดต่อ 8820 อ่านรายละเอียด... }
แจ้งซ้อม โปรเจคเตอร์ เครื่่องเสียง    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-10-03 15:35:07
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายธีรยุทธ ขุนรอง) เบอร์ติดต่อ 8841 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชำรุด    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-20 16:15:07
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ ชำรุด    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-09-01 09:27:59
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
ไม้กระดกประตู 1 ไม่ทำงาน    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-08-13 14:18:17
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายธนาชัย พรหมแก้ว) เบอร์ติดต่อ 0915322588 อ่านรายละเอียด... }
ทำความสะอาดห้องเก็บเอกสาร    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-08-10 09:11:30
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวมาริษา เผือกเดช )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นางกัญญณัฐภัทร รังสี) เบอร์ติดต่อ 8858 อ่านรายละเอียด... }
ไม้กระดกประตูกลางค้าง    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-08-05 12:46:49
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายธนาชัย พรหมแก้ว) เบอร์ติดต่อ 0915322588 อ่านรายละเอียด... }
กำจัดปลวก และกำจัดมด    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-08-03 14:59:40
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.วิชชุดา นาคะสรรค์) เบอร์ติดต่อ 8841 อ่านรายละเอียด... }
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียง ณ ห้องอ่าวไทย(ตึกตัวยู)    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-08-02 11:37:31
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.กานต์สิริกมล หยูทองคำ) เบอร์ติดต่อ 8856 อ่านรายละเอียด... }
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของห้องสตูดิโอคณะศิลปศาสตร์ฯ ก่อนเปิดให้คณาจารย์ใช้บริการ    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-07-05 17:06:38
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.วัลลภา ภู่วานิชย์) เบอร์ติดต่อ 8879 อ่านรายละเอียด... }
ลำโพงลานกิจกรรมหอพักชำรุด    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-07-04 13:54:16
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
กำจัดมดดำ    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-06-22 14:59:03
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเจษฎา โชคเจริญผล )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายโรจน์ระวี บุญมา) เบอร์ติดต่อ 083-0599198 อ่านรายละเอียด... }
กำจัดปลวกเข้าทำลายโต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-06-22 14:55:56
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเจษฎา โชคเจริญผล )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายโรจน์ระวี บุญมา) เบอร์ติดต่อ 083-0599198 อ่านรายละเอียด... }
ห้อง UC326/2 ซ่อมเครื่อง Projector และสายเชื่อมต่อ    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-06-20 11:11:27
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.นิตยา อัมรัตน์) เบอร์ติดต่อ 0945565338 อ่านรายละเอียด... }
เครื่อง Projector    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-06-20 11:03:13
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.นิตยา อัมรัตน์) เบอร์ติดต่อ 0945565338 อ่านรายละเอียด... }
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และ projector    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-06-20 09:48:57
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.นิตยา อัมรัตน์) เบอร์ติดต่อ 0945565338 อ่านรายละเอียด... }
เครื่อง Projector    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-06-20 09:46:51
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.นิตยา อัมรัตน์) เบอร์ติดต่อ 0945565338 อ่านรายละเอียด... }
ขอยืมลำโพงพร้อมไมค์    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-06-17 11:16:45
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายสากล โพธิ์เพชร) เบอร์ติดต่อ 0818938569 อ่านรายละเอียด... }
ห้องน้ำชาย ในห้องสำนักงานคณะวิทยฯ โถเสีย    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-05-20 09:42:29
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.มาริษา เผือกเดช) เบอร์ติดต่อ 8824 อ่านรายละเอียด... }
ขอความอนุเคราะห์กำจัดปลวกอัฒจันทร์สนามกีฬา    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-05-17 18:22:39
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเจษฎา โชคเจริญผล )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายลิขิต พูลพัส) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องแสกนลายนิ้วมือหอเชี่ยวหลาน ชำรุด    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-05-17 08:42:46
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
ไม้กระดกประตูกลาง (ประตูใหม่) กดไม่ค่อยลง    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-05-05 08:54:34
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายธนาชัย พรหมแก้ว) เบอร์ติดต่อ 8822 อ่านรายละเอียด... }
แอร์ไม่เย็น    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-04-26 10:21:46
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (MR.SERGEY NOVIKOV) เบอร์ติดต่อ 0835725356 อ่านรายละเอียด... }
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-04-26 09:13:26
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.สุธิดา เภรีภาส) เบอร์ติดต่อ 8866 อ่านรายละเอียด... }
กำจัดปลวกในห้องหนังสือ ชั้น 1 อาคารตัวยู    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-04-25 14:09:26
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายธนาชัย พรหมแก้ว )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.สุพรพรรณ บุญช่วย) เบอร์ติดต่อ 8890 อ่านรายละเอียด... }
ล้างแอร์ ห้อง215 ห้อง221 อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-04-21 14:50:42
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายสถาพร ทัศน์ทอง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
ไฟห้องน้ำหญิง ชั้น 1โซน C ข้างห้องอุตสาหกรรมหนัก ศูนย์วิทย์ฯ    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-04-21 14:25:32
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเมธา อำไพเมือง )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ปาณิศา สีภักดี) เบอร์ติดต่อ 0994866973 อ่านรายละเอียด... }
ฝ้าเพดานหล่นใส่ชั้นวางเครื่องแก้ว    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-04-21 08:52:13
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( ธนพล คงทรัพย์/นายจันติ๊บ ใจยา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ปาณิศา สีภักดี) เบอร์ติดต่อ 0994866973 อ่านรายละเอียด... }
แจ้งตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน    วันที่แจ้งเรื่อง 2022-04-20 13:23:07
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ชนม์ธิดา สุขเมือง) เบอร์ติดต่อ 8855 อ่านรายละเอียด... }
อ่านทั้งหมด