ข้อมูลการข้อให้บริการ


แจ้งตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน
ห้อง UC326/1 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ ห้อง UC326/2 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ ห้อง SB107-108 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ ห้อง SB109-110 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้และขาดไมโครโฟน ห้อง SB209-210 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.ชนม์ธิดา สุขเมืองหน่วยงาน
งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ
8855

วันที่รับบริการ
2022-05-31

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน