ข้อมูลการข้อให้บริการ


ขอความอนุเคราะห์กำจัดปลวกอัฒจันทร์สนามกีฬา
ขอความอนุเคราะห์กำจัดปลวกบริเวณห้องต่างๆใต้อัฒจันทร์สนามกีฬา

ชื่อผู้ติดต่อ
นายลิขิต พูลพัสหน่วยงาน
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเลขติดต่อ
8867

วันที่รับบริการ
2022-05-31

การดำเนินการแก้ปัญหา
ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดปลวก

ผลการปฏิบัติงาน