ข้อมูลการข้อให้บริการ


เครื่อง Projector
เครื่อง Projector ห้อง SB207-208 เปิดเครื่องไม่ได้

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.นิตยา อัมรัตน์หน่วยงาน
ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเลขติดต่อ
0945565338

วันที่รับบริการ
2022-06-24

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน