งานโครงสร้างกายกาพและวิศวกรรม


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ์ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน

อีเมล์ : aujchariya.c@psu.ac.th

โทรศัพท์ : -

งานโครงสร้างกายกาพและวิศวกรรม


น.ส.อรชร ลั่นเต้งตำแหน่ง: วิศวกร(ไฟฟ้า)

อีเมล์ : Ltorachon@ hotmail.com,orchon.l@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278821 ภายใน 8821

นายธนพล คงทรัพย์ตำแหน่ง: วิศวกร(โยธา)

อีเมล์ : thanapon.k@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278825 ภายใน 8825

นางสาววริตา หนูพุ่มตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา

อีเมล์ : warita.n@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278820 ภายใน 8820

น.ส.จุฑารัตน์ จอมประชาตำแหน่ง: วิศวกร(โยธา)

อีเมล์ : thanapon.k@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278820 ภายใน 8820

นายเมธา อำไพเมืองตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค(ไฟฟ้า)

อีเมล์ : metha.a@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278820 ภายใน 8820

นายสถาพร ทัศน์ทองตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้า

อีเมล์ : apichat.s@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278825 ภายใน 8825

นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค

อีเมล์ : apichat.s@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278825 ภายใน 8825

นายจันติ๊บ ใจยาตำแหน่ง: ช่างทั่วไป

อีเมล์ : -

โทรศัพท์ : 077-278825 ภายใน 8825