งานโครงสร้างกายกาพและวิศวกรรม


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน

อีเมล์ : -

โทรศัพท์ : -

นายธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์ตำแหน่ง: ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

อีเมล์ :

โทรศัพท์ :

งานโครงสร้างกายกาพและวิศวกรรม


นายจักรพงค์ กาญจนรัตน์ตำแหน่ง: หัวหน้างานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

อีเมล์ : ่่

โทรศัพท์ : 8825

นายธนพล คงทรัพย์ตำแหน่ง: วิศวกร(โยธา)

อีเมล์ : thanapon.k@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 8825

น.ส.จุฑารัตน์ จอมประชาตำแหน่ง: วิศวกร(โยธา)

อีเมล์ : thanapon.k@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 8820

นายนนทวัฒน์ จริงจิตรตำแหน่ง: วิศวกร

อีเมล์ :

โทรศัพท์ :

น.ส.อรชร ลั่นเต้งตำแหน่ง: วิศวกร(ไฟฟ้า)

อีเมล์ : Ltorachon@ hotmail.com,orchon.l@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 8820

นางวรารัตน์ เทียนศิลป์ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา

อีเมล์ : wararat.h@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 8825

นางสาววริตา หนูพุ่มตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา

อีเมล์ : warita.n@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 8825

น.ส.นภสร ดาบทองตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ

อีเมล์ :

โทรศัพท์ : 8825

นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค

อีเมล์ : apichat.s@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 8825

นายเมธา อำไพเมืองตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค(ไฟฟ้า)

อีเมล์ : metha.a@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 8825

นายสถาพร ทัศน์ทองตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้า

อีเมล์ : apichat.s@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 8825

นายจักรพรรณ์ เพชรทั่งตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

อีเมล์ :

โทรศัพท์ : 8825

นายสิรวิชญ์ ทองปรีชาตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

อีเมล์ :

โทรศัพท์ : 8825

นายจันติ๊บ ใจยาตำแหน่ง: ช่างทั่วไป

อีเมล์ : -

โทรศัพท์ : 8825

นายฐิติศักดิ์ รักเมืองตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

อีเมล์ :

โทรศัพท์ : 8825

นายศุภชัย รักวงค์ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา

อีเมล์ :

โทรศัพท์ :

นายเทพรส รักเมืองตำแหน่ง: ช่างฝีมือ

อีเมล์ :

โทรศัพท์ : 8825

นายชัชวาล สมัครราษฎร์ตำแหน่ง: ช่างฝีมือสนาม

อีเมล์ :

โทรศัพท์ : 8825