ข้อมูลการข้อให้บริการ


ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องไมโครเวฟ เนื่องด้วยเครื่องไมโครเวฟห้องครัวรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสีย
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องไมโครเวฟ เนื่องด้วยเครื่องไมโครเวฟห้องครัวรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสีย

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.ผ่องพรรณ รัตนมาหน่วยงาน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขติดต่อ
8913

วันที่รับบริการ
2022-09-23

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน