ข้อมูลการข้อให้บริการ


เปลี่ยนประตูหลังห้อง 305 อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์
เปลี่ยนประตูหลังห้อง 305 อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์

ชื่อผู้ติดต่อ
นายพนมสิทธิ์ สุดมาหน่วยงาน
ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเลขติดต่อ
8828

วันที่รับบริการ
2022-10-07

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน