ข้อมูลการข้อให้บริการ


แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ
แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมวายุ SD109 คณะวิทยาศาสตร์และเทคนโลยีอุตสาหกรรม ไม่ทำงาน

ชื่อผู้ติดต่อ
น.ส.สุภาภัทร์ วัชระสวัสดิ์



หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเลขติดต่อ
8888

วันที่รับบริการ
2022-10-07

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน