ข้อมูลการข้อให้บริการ


ทำความสะอาดห้องเก็บเอกสาร
ขอความอนุเคราะห์แม่บ้านทำความสะอาดห้องเก็บเอกสารงานทะเบียนและประมวลผล วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2565

ชื่อผู้ติดต่อ
นางกัญญณัฐภัทร รังสีหน่วยงาน
งานทะเบียนและประมวลผล

หมายเลขติดต่อ
8858

วันที่รับบริการ
2022-08-22

การดำเนินการแก้ปัญหา

ผลการปฏิบัติงาน