logo


การจัดการองค์กร


การจัดการองค์กร
  • ฝ่ายสำนักงาน
  • ฝ่ายอาคารและสถานที
  • ฝ่ายโครงการ รคส.
  • ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
  • ฝ่ายยานยนต์
ฝ่ายสำนักงาน
นางวรารัตน์ เทียนศิลป์

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา

อีเมล์ : wararat.h@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 8822
นางสาววริตา หนูพุ่ม

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์ : warita.n@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278821 ภายใน 8821
นางสาวผกามาศ อินทร์ท่าฉาง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์ : phakamas.i@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 8826
นางรัชดา ธนานุภาพไพศาล

ตำแหน่ง: ผู้จัดการโรงแรม

อีเมล์ : ratchada.th@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278822 ภายใน 8822


ฝ่ายอาคารและสถานที
นายเจษฎา โชคเจริญผล

ตำแหน่ง: หัวหน้างานจัดการทรัพย์สิน

อีเมล์ : jesada.c@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278823 ภายใน 8820
นายศุภชัย รักวงค์

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา

อีเมล์ : supachai.r@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278820 ภายใน 8820
นางรัชดา ธนานุภาพไพศาล

ตำแหน่ง: ผู้จัดการหอพัก

อีเมล์ : ratchada.th@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278820 ภายใน 8820
นายศราวุธ โสกุน

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถไถ

อีเมล์ : -

โทรศัพท์ : 077-278820 ภายใน 8820


ฝ่ายโครงการ รคส.
นายพชร ภัทธิยธนี

ตำแหน่ง: หัวหน้าผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัย

อีเมล์ : pachara325@gmail.com

โทรศัพท์ : 077-278820 ภายใน 8820
นางสาวฤทัยกานต์ สักกุณา

ตำแหน่ง: หัวหน้าผู้ควบคุมงานสวน

อีเมล์ : ruthaikan.s@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278820 ภายใน 8820
นางสาวมาริษา เผือกเดช

ตำแหน่ง: หัวหน้าผู้ควบคุมงานรักษาความสะอาด

อีเมล์ : risa_marisa@outlook.com

โทรศัพท์ : 077-278820 ภายใน 8820


ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
นายจักรพงค์ กาญจนรัตน์

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา(วิศวกรโยธา)

อีเมล์ : jakrapong.k@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 8825
นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค

อีเมล์ : apichat.s@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278825 ภายใน 8825
นายเมธา อำไพเมือง

ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค(ไฟฟ้า)

อีเมล์ : metha.a@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278825 ภายใน 8825
นายธนพล คงทรัพย์

ตำแหน่ง: วิศวกร(โยธา)

อีเมล์ : thanapon.k@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278825 ภายใน 8825
น.ส.อรชร ลั่นเต้ง

ตำแหน่ง: วิศวกร(ไฟฟ้า)

อีเมล์ : orchon.l@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278825 ภายใน 8825
นายพศุตฆ์ เขียวแดง

ตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้า

อีเมล์ : pasutkhewdang@gmail.com

โทรศัพท์ : 077-278825 ภายใน 8825
นายจันติ๊บ ใจยา

ตำแหน่ง: ช่างทั่วไป

อีเมล์ : -

โทรศัพท์ : 077-278825 ภายใน 8825
นายเอกศักดิ์ มัธยมกูล

ตำแหน่ง: ช่างทั่วไป

อีเมล์ : -

โทรศัพท์ : 077-278825 ภายใน 8825


ฝ่ายยานยนต์
นางสาวผกามาศ อินทร์ท่าฉาง

ตำแหน่ง: หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์

อีเมล์ : phakamas.i@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278826 ภายใน 8826
นายสุริยะ คชฤกษ์

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

อีเมล์ : suriya.co@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278826 ภายใน 8826
นายสมพงษ์ กระวี

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

อีเมล์ : Sompong.k@psu.ac.thh

โทรศัพท์ : 077-278826 ภายใน 8826
นายดิเรก ชูแก้ว

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

อีเมล์ : direk.c@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278826 ภายใน 8826
นายสุธา กาญจนประทุม

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

อีเมล์ : sutha.k@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278826 ภายใน 8826
นายสิทธิพร เกิดทอง

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

อีเมล์ : sittiporn.ku@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278826 ภายใน 8826
นายจิรายุ ช่วยทอง

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

อีเมล์ : jirayut.ch@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278826 ภายใน 8826
นายกฤตภาส คล้ายทอง

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

อีเมล์ : krittaphat.c@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278826 ภายใน 8826
นายอรรถพล บุญคง

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

อีเมล์ : aoattapol.b@psu.ac.th

โทรศัพท์ : 077-278826 ภายใน 8826
นายอดุลย์ คุ้มปลอด

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

อีเมล์ : Tafa5400@gmail.com

โทรศัพท์ : 077-278826 ภายใน 8826
นายจิตติพันธ์ พรวิทยาพันธ์

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

อีเมล์ : nemooneo27@gmail.com

โทรศัพท์ : 077-278826 ภายใน 8826
นายวัชรินทร์ เสวตเวช

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

อีเมล์ : watcharin822822@gmail.com

โทรศัพท์ : 077-278826 ภายใน 8826